První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XLIII. Zpět na seznam

Zákon o zřízení ČSR

Večer 28. října 1918 se Národní výbor – nejvyšší autorita státu – proměnil v zákonodárný sbor samostatného Československa a vydal první zákon, jímž se vyhlašoval nový československý stát. Text základního zákona sepsal dr. Rašín v noci z 27. na 28. října. Odpoledne téhož dne se konala schůze Národního výboru v Grégrově sále Obecního domu, kde navržené znění schválila.

Klíčový význam mělo také jednání s představiteli c. k. branné moci v Praze, kteří se večer dostavili do Českého pánského klubu a předali do rukou Národního výboru odpovědnost za vojenskou a bezpečnostní situaci v hlavním městě.

Symbolickou tečkou pohnutých událostí z 28. října se stala poslední skladba Českého kvarteta, které večer ve Smetanově síni na závěr svého vystoupení zahrálo národní hymnu Kde domov můj.

„Samostatný stát československý vstoupil v život. Aby zachována byla souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, nařizuje Národní výbor jménem československého národa a jako vykonavatel svrchovanosti toto:

čl. 1. Státní formu československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s Československou Národní radou v Paříži. Orgánem jednomyslné vůle národa a také vykonavatelem státní svrchovanosti je Národní výbor.

čl. 2. Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.

čl. 3. Všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní a zejména i obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení.

čl. 4. Zákon tento nabývá účinnosti dnešním dnem.

čl. 5. Národnímu výboru se ukládá, aby tento zákon provedl.

JUDr. Al. Rašín v.r.; JUDr. Fr. Soukup v.r.; Ant. Švehla v.r.; Jiří Stříbrný v.r.; Dr. Vavro Škrobár v.r.“

Připravila Tereza Feltlová

Zdroj: Zákon ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého, In Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin v letech 1848–1918, Brno 2010, s. 112.

SVATOŠOVÁ/LEDVINKA, Město a jeho dům, Kapitoly ze stoleté historie Obecního domu hlavního města Prahy (1901-2001), Praha, 2002, s. 233

– – – – – –

Fotografie: Smetanova síň, ve které po vyhlášení samostatného státu v podání Českého kvarteta slavnostně zazněla hymna Kde domov můj

Zdroj: Archiv hl. města Prahy, Smetanova síň, sign. II 1761a