První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XXXVIII. Zpět na seznam

Washingtonská deklarace

Prohlášení nezávislosti československého národa, nebo také Washingtonská deklarace byla sepsána T.G. Masarykem ve Washingtonu, 17. října předána americké vládě a o den později vydána v Paříži. Deklarace požadovala spojení Čechů a Slováků v jednom nezávislém státě, formulovala zásady občanských svobod, vnitřní i zahraniční politiky a státní systém budoucího Československa.

„Československý stát má býti republikou. V ustavičné snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, literatury a umění, řeči, tisku, práva shromažďovacího a petičního. Církev má býti oddělena od státu.

Naše demokracie bude spočívati na všeobecném právu hlasovacím. Ženy budou postaveny na roveň mužům sociálně, politicky a kulturně. Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením, národnostní menšiny budou požívati rovných práv. Vláda bude mít formu parlamentní a bude uznávati zásady iniciativy a referenda. Stálé vojsko bude nahrazeno milicí.

Československý národ provede dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy. Velkostatky budou vyvlastněny pro domácí kolonisaci, šlechtické výsady budou zrušeny.

Náš národ převezme svou část rakousko-uherského předválečného státního dluhu, dluhy z této války přenecháme těm, kdo je učinili.

Ve své zahraniční politice přijme československý národ svůj plný díl odpovědnosti za reorganisaci východní Evropy. Přijímá plně demokratický a sociální princip národnostní a souhlasí s naukou, že všecky úmluvy a smlouvy mají býti vyjednány otevřeně a upřímně bez tajné diplomacie.

Naše ústava postará se o zdatnou, rozumnou a spravedlivou vládu, která vyloučí jakékoli zvláštní výsady a znemožní třídní zákonodárství.

Demokracie porazila theokratickou autokracii. Militarism je překonán; demokracie zvítězila. Na základě demokracie lidstvo bude reorganisováno. Mocnosti temnoty sloužily vítězství světla; vytoužený věk humanity svítá. Věříme v demokracii, věříme ve svobodu a ve svobodu vždy větší a větší.“

Připravila Tereza Feltlová

Zdroj: Washingtonská deklarace, In Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin v letech 1848–1918, Brno 2010, s. 109-110.

– – – – – –

Fotografie: Prohlášení nezávislosti československého národa, ze dne 18. října 1918 – Washingtonská deklarace, podepsán profesor T. G. Masaryk – ministerský předseda a ministr financí, generál dr. M. R. Štefánik – ministr národní́ obrany a dr. Edvard Beneš – ministr zahraničních záležitostí́ a vnitra

Zdroj: http://csecho.eu/washingtonska-deklerace/#!prettyphoto/0/, vyhledáno 14.9. 2018