O společnosti

Žádosti o povinně poskytované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 Tyto informace jsou zveřejněny povinně podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Základní údaje o společnosti

Název společnosti: Obecní dům, a.s.
Sídlo společnosti: 111 21 Praha 1, nám. Republiky 1090/5
Právní forma: akciová společnost
   
Vznik společnosti: 3. 6. 2005
IČ:

 

DIČ:

27251918

 

CZ27251918 plátce DPH

Zapsána v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 9990
Bankovní spojení:

 

Číslo účtu:

ČSOB, a.s.

 

220080516/0300

ID datové schránky: cy6ff6p

 

Důvod a způsob založení, charakteristika společnosti

Společnost Obecní dům, a.s. byla založena hlavním městem Prahou, které je jejím jediným akcionářem. Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 3. 6. 2005. Sídlem společnosti je Praha 1, nám. Republiky 1090/5. Vlastní podnikatelská činnost byla zahájena dne 1. srpna 2005, tj. dnem, kdy byla společnosti pronajata budova Obecního domu v Praze
s mobiliářem a pozemkem. Společnost nahradila příspěvkovou organizaci Obecní dům
s obdobným předmětem činnosti, jejímž zřizovatelem bylo rovněž hlavní město Praha.

Správu Obecního domu vykonává společnost na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Obecním domem a.s. jako nájemcem a hl. m. Prahou jako vlastníkem. Převažujícím druhem činnosti společnosti jsou dlouhodobé a krátkodobé podnájmy obchodních prostor, kanceláří
a reprezentačních sálů Obecního domu. Mezi další významnější činnosti patří pořádání
a spolupořádání výstavních projektů v prostorách Obecního domu a organizování prohlídek Obecního domu. Nezanedbatelnou složkou činnosti společnosti je komplexní péče o Obecní dům jako národní kulturní památku.

Obecní dům a.s. není příjemcem dotací ani jiných příspěvků z veřejných zdrojů – celou svou činnost (včetně údržby a oprav) pokrývá z výnosů z vlastní obchodní činnosti.

Představenstvo:

předseda představenstva:

Mgr. Vlastimil Ježek

 

místopředseda představenstva:

Mgr. Jan Lacina

 

člen představenstva:

Mgr. Albert Kubišta

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Jan Wolf

 

místopředseda dozorčí rady:

Bc. Lukáš Herold

 

člen dozorčí rady:

Mgr. Karel Koželuh

 

člen dozorčí rady:

David Skála

 

člen dozorčí rady:

Mgr. Jakub Wolf

 

 Organizační struktura

Žádosti o informace

Způsob a místo podání žádosti o informace:

 • písemně – Obecní dům, a.s., kancelář představenstva, nám. Republiky 1090/5, 111 21, Praha 1;
 • elektronicky – e-mailem na adresu zpolakova@obecnidum.cz;
 • prostřednictvím datové schránky – ID cy6ff6p.

Není podmínkou, aby byla žádost podaná prostřednictvím formuláře.

 

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, stížnost na postup při vyřizování žádosti
o informace:

 • odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti se podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí společnosti Obecní dům, a.s. O odvolání rozhoduje představenstvo společnosti. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem. Na odvolání se použijí ustanovení § 16 Zákona. Odvolání
  se podává:
 • písemně – Obecní dům, a.s., kancelář představenstva, nám. Republiky 1090/5, 111 21, Praha 1;
 • elektronicky – e-mailem na adresu zpolakova@obecnidum.cz;
 • prostřednictvím datové schránky – ID cy6ff6p;
 • stížnost na postup poskytovatele při vyřizování o informace ve smyslu ustanovení § 16a Zákona (dále jen „stížnost“). O stížnosti rozhoduje představenstvo společnosti. Stížnost se podává:
 • písemně – Obecní dům, a.s., kancelář představenstva, nám. Republiky 1090/5, 111 21, Praha 1;
 • elektronicky – e-mailem na adresu zpolakova@obecnidum.cz;
 • prostřednictvím datové schránky – ID cy6ff6p.

Formuláře

Není podmínkou, aby byla žádost podaná prostřednictvím formuláře.

 

Popis postupů

 • Žádost o poskytnutí informace se podává písemně způsobem shora uvedeným.
 • Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.
 • Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Žadatelem pro účel tohoto Zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, jaké informace
se žadatelů domáhá (přesně a určitě koncipovaná otázka) a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu Zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žadatel je povinen uhradit náklady spojené s poskytnutím informace:

Sazebník úhrad:

1. Pořizování černobílých kopií

jednostranná kopie formát A4, A3 2,- Kč

oboustranná kopie formát A4, A3 3,- Kč

technický nosič dat CD ROM 20,- Kč

tisk jedné strany z tiskárny 3,- Kč

2. Náklady za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací

každá započatá hodina 250,- Kč

3. Poštovné a balné

poštovné za odeslání informace se stanoví dle aktuálního ceníku poštovních služeb

balné paušálně 30,- Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady za poskytnutí informace částku 100,- Kč. Výsledná cena je součtem dílčích cen v sazebníku.

Při vyzvání žadatele k převzetí požadovaných informací je mu zároveň písemně sdělena výše úhrady. Tuto částku žadatel uhradí bezhotovostně bankovním převodem na číslo účtu 220080516/0300 na základě vystavené faktury, požadovaná informace bude vydána až po ověření úhrady faktury.

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne přijetí faktury požadovanou úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace bude uskutečněno ve lhůtách stanovených
v ustanovení § 6 a § 14 Zákona. Není-li Zákonem stanoveno jinak, budou žádosti vyřízeny v těchto lhůtách:

 • informace jsou poskytovány do 15 dnů od obdržení žádosti;
 • ve složitějších případech jsou poskytovány do 25 dnů

O prodloužení lhůty a okolnostech musí být žadatel před uplynutím 15 denní lhůty vyrozuměn.

 • Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádostí.
 • Brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Právní předpisy lze vyhledat ve sbírce zákonů České republiky.

 

Licenční smlouvy

Obecní dům, a.s. neeviduje žádné licenční smlouvy a neposkytla žádné výhradní licence.

 

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2022

Společnost Obecní dům, a.s. v roce 2021 neobdržela žádný požadavek v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Společnost Obecní dům, a.s. v roce 2020 neobdržela žádný požadavek v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019

 

Odpovědi na žádosti o informace podle Zákona v roce 2023

Žádost ze dne 6.4.2023 (průvodní dopis, íloha č.1, příloha č.2, příloha č.3)

Žádost ze dne 26.10.2023

 

Odpovědi na žádosti o informace podle Zákona v roce 2022

Žádost ze dne 12.7.2022

Žádost ze dne 3.5.2022

Žádost ze dne 27.4.2022 (soubor PDF, soubor excel)

 

Odpovědi na žádosti o informace podle Zákona v roce 2019

Žádost ze dne 23.9.2019

Žádost ze dne 26.9.2019

Odpověď ze dne 4.11.2019