GDPR

Správce a Zpracovatel Obecní dům, a.s., jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává Paed. Dr. Michal Vevera, IČ: 150 67 386

Kontakt:

mob: +420 606 686 465

e-mail: gdpr@obecnidum.cz

Obecní dům, a.s. (dále též jen OD) zpracovává osobní údaje v souladu se zákony a nařízeními platnými na území České Republiky. Z nich dominantní jsou zákon 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s jejich volným pohybem (dále též jen Nařízení).

Obecní dům je podle znění Nařízení správcem osobních údajů zpracovávaných v jednotlivých agendách, jak je popisuje její Organizační řád. Sídlí na adrese nám. Republiky 5, 111 21 Praha Staré Město a má IČO: 27251918. V čele OD stojí předseda představenstva, který odpovědností za dodržování požadavků Nařízení pověřil vedoucí kanceláře představenstva. Obecní dům má od 25. 5. 2018 v souladu s Nařízením 2016/679 pověřence na ochranu osobních údajů. Spojení na předsedu představenstva, na vedoucí kanceláře představenstva i pověřence jsou uvedena na webových stránkách OD v sekci kontakty: http://www.obecnidum.cz/kontakty  nebo je sdělí kterýkoliv zaměstnanec OD. Obecní dům zpracovává následující kategorie osobních údajů:
·  Bankovní účet
·  Číslo OP
·  Datum
·  Datum narození
·  Doručovací adresa
·  E-mail
·  Firma
·  IČ/DIČ
·  ISDS
·  Jméno a příjmení
·  Kompletní řízení o přestupcích
·  Kontrola spisů a dokumentů odboru vč. os. údajů na svěřeném úseku
·  Majetkové a sociální podmínky
·  Místo narození
·  Pohlaví
·  Pojišťovna
·  Povolení k pobytu
·  Přestupková bezúhonnost
·  Průkaz pobytu cizince
·  Rodinný stav
·  Rodné číslo
·  Rozhodnutí a usnesení soudu
·  Státní občanství
·  Telefon
·  Trestní rejstřík
·  Trvalé bydliště adresa
·  Vzdělání
·  Zdravotní stav
 

V nahodilých případech je možné, že OD zpracovává i další blíže nespecifikované osobní údaje, o kterých fyzickou osobu, které se tyto osobní údaje týkají, informuje předem a dále na vyžádání. Veškeré osobní údaje zpracovává vždy jen v nezbytně nutném rozsahu v rámci jednotlivých agend, tak jak jsou agendy popsány v Organizačním řádu Obecního domu nebo za účelem uzavření nebo plnění smluvního vztahu, jehož jednou stranou je příslušná fyzické osoba.

Účelem zpracování osobních údajů je splnění zákonných požadavků tak, jak se vztahují na jednotlivé agendy Obecního domu a jak jsou popsány v jeho Organizačním řádu, nebo zpracovává osobní údaje proto, aby mohl se subjektem údajů buď uzavřít, nebo naplnit smluvní vztah a tak dosáhnout svoje ekonomické cíle.

Zpracování veškerých agend vychází ze zákonných požadavků, které upravují povinnosti Obecního domu a.s. Jedná se o zákony:

Zák. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Zák. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů
Zák. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně
Zák. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
Zák. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
Zák. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění
Zák. 18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
Zák. 183/2006 Sb. stavební zákon
Zák. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zák. 186/2013 Sb. o státním občanství
Zák. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Zák. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
Zák. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
Zák. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zák. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Zák. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zák. 251/2005 Sb. o inspekci práce
Zák. 254/2001 Sb. vodní zákon
Zák. 256/2013 Sb. katastrální zákon
Zák. 262/2006 Sb. zákoník práce
Zák. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů
Zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
Zák. 280/2009 Sb. daňový řád
Zák. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na úzeí ČR
Zák. 340/2015 Sb. o registru smluv
Zák. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
Zák. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
Zák. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Zák. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Zák. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník  – historicky – Nahrazeno 89/2012 NOZ
Zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zák. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zák. 582/1992 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zák. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zák. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Zák. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zák. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zák. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
Vyhl. 10/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Vyhl. 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
Vyhl. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
Vyhl. 270/2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků
Vyhl. 410/2009 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
Nař. 679/2016 Sb. Nařízení EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

Obecní dům nepředává žádné osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, na kterou by se nevztahovala platnost Nařízení.

Obecní dům nezpracovává žádná osobní data profilováním (automatickým zpracováním).

Obecní dům zpracovává jednotlivé osobní údaje pouze po dobu, po kterou trvá zákonný důvod (tedy pokud platí zákon vztahující se na příslušné zpracování, nebo pokud trvá smluvní vztah (vč. záručních lhůt a dob, kdy lze oprávněně očekávat vznik právního nároku vůči kterékoliv smluvní straně), jehož je subjekt údajů účastníkem. V případě agend popsaných v Organizačním řádu Obecního domu jsou lhůty zpracování přehledně uvedeny ve Skartačním a archivním řádu Obecní dům. Po skončení doby zpracování jsou osobní údaje buď skartovány, nebo anonymizovány nebo je s nimi nakládáno v souladu se zvláštními zákony (zejména zák. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a zák. 121/2000 Sb. Autorský zákon)

Poučení o zákonných právech subjektu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/379 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává Obecní dům (dále jen též tzv. subjekt údajů), má a může uplatnit vůči Obecnímu domu následující práva:

a) požadovat přístup k osobním údajům, které o subjektu Obecní dům, a.s. zpracovává, čímž se rozumí právo získat od Obecního domu jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje,které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,

b) požadovat opravu osobních údajů, které Obecní dům, a.s o subjektu zpracovává, pokud jsou údaje nepřesné nebo neúplné.

c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení, zejména pokud skončí účel nebo zákonný důvod pro zpracování osobních údajů

d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení

e) získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a

(i) které Obecní dům zpracovává na základě jeho souhlasu, nebo

(ii) které Obecní dům zpracovává pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou subjekt je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

f) subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace

g) odvolat svůj souhlas ke zpracování osobních údajů. Tímto odvoláním není narušena zákonnost zpracování údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

Pokud Obecní dům obdrží žádost subjektu údajů o uplatnění zde uvedených práv, informuje OD subjekt údajů o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, v každém případě však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

V určitých případech stanovených Nařízením nemusí Obecní dům částečně nebo zcela žádosti subjektu údajů vyhovět. To se týká zejména případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje či je v rozporu s jinými právními předpisy, které zakládají právní důvod pro zpracování osobních údajů. V takových případech Obecní dům může

  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo
  2. odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud Obecní dům nepřijme opatření, o které subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně subjekt o důvodech, proč opatření nepřijal, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

Pokud obdrží Obecní dům žádost subjektu údajů o uplatnění zde výše uvedených práv, ale bude mít pochybnosti o totožnosti žadatele, může požádat subjekt údajů o poskytnutí dodatečných informací tak, aby spolehlivě žadatele identifikoval.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete buď použít e-mailovou adresu zpolakova@obecnidum.cz nebo je sdělte Pověřenci pro ochranu osobních údajů Obecního domu na spojeních uvedených na stránkách OD na adrese http://www.obecnidum.cz/oddeleni/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju/ případně je předejte či zašlete Obecnímu domu na adrese nám. Republiky 5, 111 21 Praha Staré Město, nebo Obecní dům kontaktujte prostřednictvím datové schránky ID cy6ff6p.

Pokud subjekt údajů není spokojen se způsobem, jakým Obecní dům umožnil realizaci jeho práv, může se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ústředna +420-234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz

https://www.uoou.cz