Strauss , Mozart , Dvorak & Opera with Ballet

21.05.22 (So) v 20:00

Prague Classical Orchestra

 

Chamber Orchestra part of Prague Classical Orchestra  (komorní orchestr)

 

http://www.noveumeni.cz

 

Změna programu vyhrazena.